خدمات

شرکت مهندسی پارس فرارون خدمات زیر را برای انجام مطالعات و اجرای پروژه‌های صنعتی ارائه می‌دهد:

 • ارزیابی اقتصادی-فنی و مالی پروژه‌ها و ارائه گزارشات امکان سنجی
 • ارائه تکنولوژی فرآیند
 • ارائه خدمات طراحی و توسعه پروژه
 • ارائه خدمات مدیریت طرح
 • طراحی فرآیند
 • برنامه ریزی و زمان بندی پروژه‌ها
 • ارزیابی و کنترل پروژه
 • طراحی مقدماتی پروژه
 • مهندسی پایه و مهندسی تفصیلی
 • ارائه خدمات مربوط به خرید کالا
 • ارائه خدمات مربوط به بازرسی کالا
 • ارائه خدمات مربوط به برنامه ریزی و کنترل حمل و نقل کالا از مبداء تا محل اجرای طرح
 • خدمات مربوط به نظارت عالیه و کارگاهی
 • مدیریت و هماهنگی کارهای اجرایی
 • خدمات آموزشی
 • راه اندازی
 • مشارکت در بهره برداری